Вітаю Вас, Гість

Статті

 

 

Статті у збірниках наукових праць, науково-методичних і періодичних виданнях
 

1. Семеног, О. М. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен / Олена Семеног // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – К.: Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91–101.

 

2. Семеног О. М. Вивчення ідіостилю сучасного науковця-лінгвіста у профільних класах загальноосвітньої школи / Олена Семеног // Вісн. Луганського ун-ту. Сер.: Пед. науки / Луганський нац. пед ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – Вип. 18.– С. 123–130.

 

3. Семеног О. М. Видатна особистість української лінгводидактики (на честь Марії Іванівни Пентилюк) / Олена Семеног, Любов Мацько // Укр. мова і літ-ра в школі. – 2011.– № 2.– С. 61–63.

 

4. Семеног, О. М. Ніла Волошина : «Основне для вчителя – не вичерпати себе» / Олена Семеног // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ андрагогіки. – К.: Ніжин: Лисенко, 2013. – Вип. 6. – С. 136–140.

 

5. Семеног О. М. Етнолінгвістичний аналіз етнографічної пам’ятки / Олена Семеног // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсонський держ.ун-т. – Херсон : ХДУ, 2009.– Вип. 52. – С. 80–84.

 

6. Семеног О. М. «За обрієм слова» : штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – №7/8. – С. 56–60.

 

7. Семеног О. М. Іван Зязюн : «Моя неповторність ... від батька – матері, учителів, від самостійного пізнання людської психології» / О. М. Семеног, Л. І. Мацько // Українська література в загальноосвітній школі .– 2008. – № 3. – С. 12–16.

 

8. Cеменог О. М. Інформаційне забезпечення викладання української мови у вищій школі : реалії і потреби / О. М. Семеног // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України / [за ред. М. М. Козяра, Н. Г Ничкало]. – Львів, 2009.– Вип. 2, ч. 2. – С. 267–270.

 

9. Семеног О. М. Ключові концепти директора школи / Олена Семеног // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – Вип. 196, ч.1.– С. 126–129.

 

10. Семеног, О. М. Концепт «педагогічне спілкування» в українській літературі / Олена Семеног // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. : Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008.– Вип. 132. – С. 125–131.

 

11. Семеног, О. М. Культура вторинного наукового тексту / Олена Семеног // Наук. зап. Вінницького держ пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. : Філологічна : зб. наук. пр. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 12. – С. 18–23.

 

12. Семеног, О. М. Культура мовлення у науковій діяльності дослідника / О. Семеног // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України , відділ андрагогіки. – К. ; Ніжин : М.М. Лисенко, 2010. – Вип. 2. – С. 79–87.

 

13. Семеног, О. М. Культура суб’єкта науково-дослідницької діяльності / Олена Семеног // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України , Комітет пед. наук. Польської академії наук. – Черкаси : А.Ю. Чабаненко, 2011. – С. 484–488.

 

14. Семеног О. М. Культура усного наукового мовлення дослідника / Олена Семеног // Філологічні науки. – 2010. – Вип. 15. – С. 23–27.

 

15. Семеног О. М. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 2.– С. 41–44.

 

16. Семеног О. М. Лекція у вищій школі / Олена Семеног // Вересень. – 2011. – № 2. – С. 95–101.

 

17. Семеног О. М. Лінгвістичне краєзнавство у фаховій підготовці вчителя-словесника / Олена Семеног // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичниих видань, ономастики, діалектів Сумщини : зб. наук. пр. – Суми : Сум.ДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 104–112.

 

18. Семеног О. М. Магістерська освіта як освіта майбутніх викладачів вищої школи / Олена Семеног // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – Вип. 196, ч.1. – С. 126–129.

 

19. Семеног О. М. Мистецтво фольклорного слова у розвитку культуромовної особистості педагога / Олена Семеног // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Мистецький ін-т художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі. – К., 2009.– Вип. 4.– С.131–140.

 

20. Семеног О. М. «Мова – це не лише інформаційний код…, це передусім душа людська» / О. М. Семеног, Л. І. Мацько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 23–24.

 

21. Семеног О. М. Мовлення викладача як мовно-риторичний взірець / Олена Семеног // Професійна освіта : ціннісні орієнтири сучасності : зб. наук. пр. / за заг. ред. І. А. Зязюна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – С. 452–458.

 

22. Cеменог О. М. Мовна індивідуальність науковця / Олена Семеног // Наук. часоп. НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. №8. Філол. науки : зб наук. пр. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 3. – С. 171–175.

 

23. Семеног О. М. Мовна особистість науковця ХХІ століття / Любов Мацько, Олена Семеног // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / [редкол. : Н.Г. Ничкало (голова) та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницьк. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2008. – С. 222–230.

 

24. Семеног О. М. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 11–12.

 

25. Семеног О. М. Мовно-методичний курс для магістрантів : здобутки і проблеми зарубіжної та української вищої школи / Олена Семеног // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – Вип. 1. – С. 62–72.

 

26. Семеног О. М. Навчальна практика як соціально-професійний феномен / Олена Семеног // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти : стан, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – С. 150–156.

 

27. Семеног О. М. Навчання української мови крізь призму діалогу особистостей / О. М. Семеног // Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : У 2 ч. – Ч. ІІ / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, НТУ «ХПІ». – Х., 2012. / за наук. ред. Л. Хомич, О. Ігнатович. – С. 176–184.

 

28. Cеменог О. М. Назви дитячого одягу в сучасній українській мові / Олена Семеног // Філол. науки : зб. наук. пр. / Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2009. – С. 123–128.

 

29. Семеног О. М. Наукова мовна культура як основа фахового саморозвитку / О. М. Семеног // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук пр. : [у 5 т.] / НАПН України. – К. : Пед. думка, 2012. – Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих. –С. 274–282.

 

30. Семеног О. М. Науковий текст : властивості і мовні засоби текстової організації / О. Семеног // Філологічні науки : синхронічний та діахронічний аспекти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Л. М. Горболіс ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – 2011. – С. 163–171.

 

31. Семеног О. М. Наукові заходи як засіб вияву культури наукової комунікації дослідника / Олена Семеног // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України , відділ андрагогіки. – К. : ЕКМО, 2011. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 83–92.

 

32. Семеног О. М. Науково-дослідна лабораторія : продуктивний діалог викладача і студента / О. М. Семеног // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми, 2008. – Ч.1 : Освітні інновації. – С. 266–272.

 

33. Семеног О. М. Іоанн Павло ІІ : «До Тебе взиваю, Людино…» / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 4. – С. 34–36.

 

34. Семеног, О. М. Перспективи профільного навчання : програмні засади / О. М. Семеног, Л.І. Мацько // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 4–9.

 

 

36. Семеног О. М. Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 31–34.

 

37. Семеног О. М. Роль особистості Вчителя у формуванні культури наукового дослідження / О. М. Семеног // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. Василя Кременя і Тадеуша Левовицького. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. –С. 368–376.

 

38. Семеног О. М. Секрет феномена наукового керівника / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С. 11–12.

 

39. Семеног О. М. Стилі і жанри педагогічного спілкування в українській літературі / Олена Семеног // Педагогічна освіта і освіта дорослих : європейський вимір : зб. наук. пр. / [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало].– К. : Хмельницький, 2008. – С. 96–103.

 

40. Семеног О. М. Сьогодення філологічних професій : соціальне замовлення чи реалізація особистісних потреб / Олена Семеног // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкаський нац. ун – т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 186. – С. 135–139.

 

41. Семеног О. М. Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі / Олена Семеног // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008.– Вип. 126. – С. 128–113.

 

42. Семеног, О. М. Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення / Олена Семеног // Українська мова і література. – 2011. –№ 7.– С. 47–50.

 

43. Cеменог, О. М. Уроки української мови і літератури у сучасному вимірі / Олена Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2.– С. 43–44.

 

44. Семеног О. М. Цілющі скарби землі / О. М. Семеног // Домінанти духовного світу українців : навч. посіб. / [упоряд.: Л. М. Горболіс, О.Р. Єременко]. – Суми: Університетська кн., 2010. – С. 191–244.

 

45. Семеног О. М. Читання і компресія наукового тексту у професійній діяльності педагогічних працівників / Олена Семеног // Наук. вісн. Мелітопольського держ. пед. ун-ту ім. Богдана Хмельницького. Сер.: Педагогіка : зб. наук. пр. – Мелітополь, 2010. – № 4. – С. 100–109.

 

46. Семеног О. М. Михайло Шевченко / О. М. Семеног, Л. Базиль // Літературне краєзнавство : навч. посіб. – 2-е вид., доп. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми, 2011. – С. 167–182.

 

47. Семеног О. М. Краса вчительської праці у рефлексіях українських і польських педагогів / О. М. Семеног // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – Том 4. – Випуск 2. – С.137–142.

 

48. Семеног О. Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла ІІ / Олена Семеног // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 33-37.

 

49. Семеног О. Енергетика Шевченкового слова у вихованні української мовної особистості / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – С. 45–47.

 

50. Семеног О. Роль і місце словника у розвитку комунікативної культури особистості дослідника / О. Семеног // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин: Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип. 7. – С. 159-167.

 

51. Семеног О. М. Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі / О. М. Семеног // Українська література в школі. – 2013. – №1. – С.42–44.

 

52. Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України / О. Семеног// Українська мова і література в школі, 2013. – № 3. – С. 30-38.

 

53. Семеног О. М. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксіологічні виміри / О. Семеног // Українська література в школі. – 2013. – № 3. – С. 15-18.

 

54. Семеног О. М. Індивідуальність учителя у проекції педагогічного дискурсу / О. М. Семеног // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи.-К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2012. – Випуск 5. – С. 174-180.

 

 

Статті в міжнародних виданнях
 

55. Семеног О. М. Медіапедагогіка у професійній підготовці майбутнього вчителя : здобутки і проблеми / Олена Семеног // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin / pod red. Zofii Szaroty , Franciszka Szloska. – Warszawa – Kraków. – 2013. – S. 632–640 (пол. мова).

 

56. Семеног О. М. Мовна майстерність науковця / Олена Семеног // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник / за. ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2009. – [Вип. ]ХІ. – С. 75–80.

 

57. Семеног О. М. Мовна особистість учителя у педагогічному дискурсі / Олена Семеног // Kształcenie zawodowe : pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник / за. ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2008. – [Вип.] Х.– С. 409–416.

 

58. Семеног О. М. Ціннісні орієнтири вищої філологічної освіти у XXI столітті / Олена Семеног // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник / за ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2011. – [Вип.]ХIII. – С. 409–416.

 

59. Семеног О. М. Aspekt kulturologiczny przygotowania językowego nauczyciela–filologa // Ksztalcenie ustawiczne do wielokulturowosci : Monograficzna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy, Redaktor naukowy : prof. dr. hab. Henryk Bednarczyk : Warszawa – Radom, 2009.– S. 339–344.

 

60. Семеног О. М. Indywidualność językowa Jana Pawła II w wymiarze umiejętności pedagogicznych // Semper in altum. Zawsze wzwyź / Redakcja prof. dr. hab. Jan Zimny, prof. dr. hab. Nella Nycskalo.– Stalowa Wola, 2010.– S. 727–735.

 

61. Семеног О. М. Osobowośc lingwistyczna / Семеног О. М., Мацько Л. І. // Filozofia mistrzostwa pedagogicznego : Monograficzna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy, Redaktor naukowy : prof. dr. hab. Henryk Bednarczyk : Warszawa – Radom, 2010.–S. 203–210.

 

62. Семеног О. М. Ojciec i rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno–kulturologicznej / Олена Семеног // Pedagogia Ojcostwa.– Stalowa Wola. – 2010. – №1.– S. 137–143.

 

63. SEMENOG O.M. THE beauty of teacher`s work in reflections of ukrainian and polish teachers //Comparative Professional Pedagogy//scientific journal [chief. ed. N. М. BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi : khnu. 2014, volume 4, issue 2.- С.137 -142.

 

64. SEMENOG O.M. Рrofessional training of future teacher in cross-cultural dialogue Comparative rofessional Pedagogy //scientific journal [chief. ed. N. М. BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi , 2014, volume 4, issue 3:– р 38- 44.