Вітаю Вас, Гість
 
 
Профільна мовна підготовка
 
 
Дорогі друзі!
 
Вашій увазі  пропонуємо програму з української мови для профільного навчання учнів 10-11 класів (філологічний напрям, профіль – українська філологія), а також статті, уроки для учнів 10 та 11 класів.

 

 

Програми

 

Українська мова: 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Укладачі: Мацько Л.І., Семеног О.М.  

 

 

У виданні окреслено програмні засади навчання української мови у старшій школі (профіль - українська філологія), вимоги до рівня профільної підготовки учнів 10-11 класів, критерії оцінювання навчальних досягнень старшокласників, подано перелік рекомендованих у навчально-виховному процесі літературних джерел.

Для вчителів української мови і літератури, вчителів і викладачів української мови у профільних навчальних закладах, а також учнів-старшокласників, оскільки містить рекомендації для організації самонавчання, самооцінки і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. 

 

Посібники

                                                                                                             

 

 

 Готуємося до уроку української мови: методичний  посібник / За ред. О.Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. –   254 с.

 

 

У посібнику подано матеріали до уроків з української мови для учнів 11 класу (профіль – «українська філологія»). Вправи та завдання зорієнтовують на поглиблення знань з історії мови, сучасного українського та світового мовознавства, розширення уявлення про мовну систему, формування загального уявлення про риторику, комунікативних, лінгвістичних, лінгвокультурологічної,  прагматичної компетенцій.

 

 

Текстовий матеріал книги дібраний і укладений відповідно до сучасних освітніх тенденцій в Україні, з урахуванням мовної, лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної змістовних ліній за Державним стандартом з української мови.

 

 

Книга  є корисною для студентів-бакалаврів, магістрів, вчителів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

 

Семеног О. М. Цілющі скарби землі

 

Пізнання світу починається з добра, природа ж, рослинний світ зокрема, і є отим добротворцем для людини, якого вона шанувала й обожнювала в усі часи. Кожна зустріч з деревом, квіткою пробуджує в нас нові сили й водночас нагадує, що всі ми – діти нашої матінки-природи...

 

 

Сучасний педагог-словесник – це майстер-дослідник, котрий стимулює потяг до істини, розвиває нестандартність і гнучкість мислення, формує прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.

 

 

У статті розглядається життєвий і творчий шлях Михайла Шевченка.

 

 

Безперечно, рівень загальної і мовленнєвої культури багато в чому визначається тим, які загальні і спеціальні лексикографічні знання має особистість, як володіє уміннями користуватися лексикографічними виданнями різних типів і вилучати з них необхідну інформацію, якою мірою набуті навички самостійної науково-дослідницької роботи в галузі лексикографії, чи усвідомлює потребу звернення до словника з метою вирішення пізнавальних і комунікативних завдань.

 

 

У час прискореного ритму сучасного життя й водночас відродження інтересу до особистості як носія складного внутрішнього світу, її унікальності й цінності надзвичайної ваги набуває pодинна педагогiка. Серцевиною родинної виховної практики виступають pодинні тpадицiї.

 

 

У статті здійснено огляд дослідницьких рефлексій відомих мовознавців, літературознавців, письменників щодо ролі мовотворчості Тараса Шевченка у вихованні української мовної особистості.

 

 

У посібнику в популярній формі викладені поради щодо методики організації та ведення мовознавчих досліджень у середній школі. Для учнів середніх шкіл, учителів української мови, студентів філологічних факультетів.

 

Уроки

 

 

1. Українська лексикографія  як розділ мовознавства про укладання словників

 

2. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 

3. Джерела і національно-мовний колорит української фразеології.  Актуальні проблеми української фразеології.

 

4. Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст. Антології фразеологізмів, Фразеологічні словники і довідники.

 

5. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов. Фразеологізми з античної міфології.

 

6. Фразеологія художнього мовлення. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників.

 

7. Наукова, публіцистична, офіційно-ділова фразеологія. Фразеологізми з професійної мови: мовні кліше, штампи, складні найменування.

 

8. З історії лексикографії. Сучасні словники української мови. Стилістичні засоби лексикографії.