Вітаю Вас, Гість
 
 
Навчальні посібники
 
 
 
 
У навчальному посібнику розглядається виховний потенціал лінгвокультури рідного краю як засіб формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника в системі професійної підготовки. Дидактичний матеріал українознавчих текстів, фольклорно-етнографічних і діалектологічних практик (назви спорідненості та свояцтва, мовний етикет, топоніміка, обряди, ремесла жителів рідного краю) пропонується під кутом зору лінгвокультурологічного підходу і може слугувати складовою частиною курсів "Народознавство”, "Українська етнопедагогіка", використовуватись при підготовці до занять і виховних заходів із сучасної української мови, літературного краєзнавства, вступу до слов’янської філології, лінгвістичного аналізу художнього тексту.
 
 
У посібнику розглядаються основні питання курсу усної народної творчості. Новизна посібника - у методичній багатоваріантності його структури. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань і вмінь: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.
 
 
Пізнання світу історії слов’янських народів та їх мов, розгляд характерних рис матеріальної і духовної культури слов’ян, мовних особливостей праслов’янської мови і сучасних слов’янських мов   допомагає в «діалозі культур» досліджувати мову і традиції українського народу і на цій основі формувати лінгвокультурознавчу компетенцію та  використовувати  набутий досвід у професійній діяльності. Можливості для такої роботи відкриває пропонований навчальний посібник, що містить змістові модулі і теми з елементами методичних порад до основних питань, запитання та завдання, програму курсу, комплект контрольної роботи, короткий словник термінів.
 
4. Етнолінгводидактична культура педагога
 
У посібнику розглядаються питання етнолінгвістики, етнолінгвопедагогіки, етнолінгводидактики. Різноманітні контрольні, творчі, проблемно-пошукові завдання орієнтують студентів на формування етнолінгвокультурознавчої компетенції.
 
5. Мовна особистість учителя в художній літературі
 
Структура книги включає теоретичний і практичні модулі, мета яких – спонукати читачів поміркувати над різноманітними аспектами функціонування мовної особистості вчителя в українській художній літературі та її впливу на формування мовної особистості учнівської молоді. Робота з художніми текстами урізноманітнюється проблемно-діалогічним  спілкуванням, словесним малюванням, виразним читанням, інтерв'юванням  "заглибленням" у внутрішній світ героїв, а також продукуванням власних текстів на основі прочитаного, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, розвивати читацьку культуру, уникати сліпого наслідування чужих суджень; виховувати толерантність до іншого бачення ситуації.
 
6. Культура фахової мови
 
Навчальний посібник укладено відповідно до програми підготовки магістрів напряму підготовки Специфічні категорії. Видання містить програму курсу, методичні  вказівки до практичних та індивідуальних занять, завдання самостійної роботи студентів, тестові, контрольно-пошукові, проблемні завдання для модульного, підсумкового контролю знань, а також варіанти індивідуального навчально-дослідного завдання та комплексної контрольної роботи.
 
7. Етнолінгвістична культура вчителя
 
Мета посібника – розширити уявлення про взаємозв’язок мови і культури, про народну культуру як об’єкт етнолінгвістики, опанувати етнолінгвінгводидактичні підходи до вивчення елементів лексики, фразеології, словотвору, граматики в текстах творів усної народної творчості, художньої літератури.
 
8. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах
 
Пропонований навчальний посібник містить змістові модулі і теми з елементами методичних порад до основних питань, запитання та завдання, матеріали для практичних і лабораторних занять, контрольну роботу, питання до іспиту.
 
9. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика
 
У монографії акцентовано увагу на дослідницьких уміннях учителя-словесника як невід’ємного компонента професійно-педагогічної культури і педагогічної майстерності, обґрунтовано основні групи дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників.
 
10. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії
 
У монографії розкрито етичні основи професійної діяльності майбутніх медичних сестер, обґрунтовано педагогічні умови і модель формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу, охарактеризовано специфіку формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі спеціальних, мовних дисциплін, науково-дослідної, виховної діяльності та виробничої практики.
 
11. Історія кафедри української мови Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка в іменах
 
У науково-педагогічному виданні широка громадськість має можливість ознайомитися з персоналіями однієї з найстаріших кафедр педагогічного університету – кафедрою української мови. В огляді історії кафедри подається у хронологічній послідовності коротко архівні відомості про викладачів і співробітників та в алфавітному порядку широка інформація про внесок персоналій у розвиток мовознавства та підготовку філологічних кадрів для Сумської області..