Вітаю Вас, Гість
 
 
 
Рецензії на книги
 
 

 

 

1. Таранік-Ткачук К., Базиль Л.: Професійний орієнтир у розвитку наукової мовної культури дослідника

 

Видання книги «Культура наукової української мови» є своєчасним і закономірним з огляду на динаміку змін в усіх галузях життєдіяльності постіндустрального суспільства та підвищення рівня вимог до професійної підготовки фахівців.
 

2. Олена Отич. Культура української наукової мови — запорука творчого поступу вітчизняної педагогічної науки

Вдосконалення педагогічної практики та розвиток наукового педагогічного знання тісно пов’язані з організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки, починаючи зі студентських курсових і магістерських робіт — і завершуючи написанням монографій, підручників, кандидатських та докторських дисертацій, в яких репрезентуються й узагальнюються результати багаторічних напружених наукових пошуків дослідників і які знаменують собою перехід їх на якісно новий рівень наукового мислення й методологічної культури, що характеризується вищим ступенем узагальненості, концептуальності та наукової зрілості.

 

3. Семеног О. На допомогу молодим ученим 

(Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі: навч. посіб. для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».-К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.- 670 с.)

 
Науково-навчальний посібник відомого мовознавця України давно очікуваний у вищій філологічній школі. Практичний досвід підтверджує: навчально-методичне забезпечення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» далеко не повною мірою задовольняє фахові запити цієї категорії майбутніх педагогічних працівників, філологів, журналістів.
 
 
4. Семеног О. Україномовні пріоритети сучасного фахівця
 
(Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навч. посіб /Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П.Руденко та ін. /за ред. Т.В.Симоненко.-К.: ВЦ "Академія", 2007.- 360 с.)
 
Динаміка змін у різних сферах інформаційно-технологічного суспільства зактуалізовує підготовку фахівця з інноваційним типом мислення і культури. Водночас професійно компетентним можна вважати економіста, фінансиста, менеджера, юриста,  державного службовця, який володіє не лише глибокими предметними знаннями, а й отримав  мовно-комунікативну підготовку.
 
 
5. Семеног О. Професійний орієнтир у формуванні мовнокомунікативних компетенцій
 
(Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови.-К.: ВЦ "Академія", 2007.- 360 с.)
 
Посібник відомих мовознавців – одна з перспективних спроб осмислення мовнокомунікативних компетенцій студентів. Автори створюють цікаву і нетрадиційну модель посібника, яка вигідно вирізняється від попередніх новою мовною парадигмою. За своєю багатоваріантною побудовою він справді новаторське явище серед посібників. У посібнику виразно виявляється тенденція до поліпшення мовної освіти майбутнього словесника. Це актуально для України, для молодої її держовотворчості.
 
 

        6. Семеног О. Комунікативна лінгвістика: формування мовної культури

 
Рукопис навчально-методичного посібника «Комунікативна лінгвістика: формування мовної культури» є надзвичайно актуальним на сучасному етапі реформування системи вищої освіти України.

 

        7. Семеног О. М. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів

 
У статті розглядається структурно-змістове наповнення навчального посібника «Народився він для бою...» Вивчення творчості Івана Багряного в школі» О.Куцевол. Доводиться, що ключові концепти педагогічного дискурсу – індивідуальність письменника і педагогічні технології – подані у книзі у вимірах діалогічної взаємодії і співтворчості вчителя й учнів.