Вітаю Вас, Гість

Монографії

 

 

2005 рік
 

1. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: [монографія] / О. М. Семеног. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 404 с.
 
 
 
2007 рік
 
 
 
 
2010 рік
 
3. Семеног О. М. Наукова мовна культура – основа професійної діяльності викладача вищої школи як дослідника / Олена Семеног // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : [монографія] / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ теорії та історії педагогічної майстерності. – Черкаси : ЧНУ, 2010. – С. 119–134.
 
 
 
2012 рік
 
4. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : [кол. моногр.] / [І.А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, В. В. Пилипчук, О. М. Боровік, О. М. Семеног, О. А. Грищенко, М. П. Лещенко, В. Ф. Орлов, Т. В. Іванова, О. В. Тринус, О. С. Падалка; за ред. І. А. Зязюна]. – К. : Пед. думка, 2012. – 390 с.

 

5. Семеног О. М. Учитель-словесник у вимірах компетентнісної парадигми освіти / О. М. Семеног // Компетентнісний підхід у неперервній освіті: [колект. Монографія] /за наук. ред. І. Г. Єрмакова. – Донецьк: Каштан, 2012. – С. 170-203.
 
 
 
2013 рік
 
6. Семеног О. М. Ідіостиль викладача-дослідника у вимірах педагогічної майстерності / О. М.Семеног //Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства: [монографія] // [І. А. Зязюн., О. А. Лавриненко, М. М. Солдатенко та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2013. – С. 212-240.  

 

7. Семеног О. М. Мова ремесла в естетичному розвитку педагога: родинний досвід і реалії сьогодення / Олена Семеног // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: [монографія] / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О.М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – C. 81-98.

 

8. Семеног О. М. Професійно-творча самореалізація педагога в інноваційній освіті / О. М. Семеног // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : [колект. Монографія] / за наук. ред. М. Лазарева]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 136-157.

 

9. Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2012. – 492 с. Науковий редактор – О.М.Семеног
 
 
 
2014 рік
 
10. Семеног О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика : [монографія] / О. М. Семеног, О. І. Земка. – Суми : СОІППО, 2014. – 286 с.

 

11. Семеног О., Кравченко О. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія /О.Семеног, О.Кравченко. – Черкаси, -Вид. Ю.Чабаненко, 2014. – 240 с.

 

12. Вовк М.П. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХІ ст.): теорія і практика: [монографія] / Мирослава Петрівна Вовк/ Науковий редактор: О.М. Семеног; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – 419с.

 

13. Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах: наук.-пед. видання / за ред. О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 227 с.